TWENOTTWENOTTWENOT

Colofon

DE TANK is een tweemaandelijkse uitgave van de vereniging TWENOT. Zij wordt aan alle leden gratis toegezonden. In de rubriek VRAAG & AANBOD kunnen leden niet-commerciële advertenties plaatsen.

Copy voor DE TANK moet uiterlijk de vijftiende van iedere oneven maand bij de redactie zijn. Bij aanlevering van copy op discette of per email: Word 6.0 Digitale foto’s: tenminste 300 dpi.

Internet: http//www.twenot.nl; e-mail: twenot@twenot.nl; ISSN: 1382-8991

Ereleden

Rob Evers, Jan van Veen, Bert van der Velden

Bestuur

Voorzitter: Marc Tempels, m.j.h.tempels@orange.nl
Vice-voorzitter: Marcel von Hobe, marcelvonhobe@hotmail.com
Secretaris: Jan Willem Stokkers, jwstokkers@live.nl
Penningmeester: Kees Blijleven, fam.c.blijleven@quicknet.nl
Lid: Johan Bijl, johabijl@hotmail.com
Lid: Rob Linssen, rlinssen1@kpnplanet.nl

Regiocördinatoren

Noordwest Nederland: Jan van Veen, 023-5256794
Noordoost Nederland: Wim Oldekamp, 0515-421940, wimoldekamp@gmail.com
Midden Nederland: Peter Vierhout, 0313-651168, peerdebeer@zonnet.nl
Zuidwest Nederland: Johan Bijl, 06-33916992, johabij@hotmail.com
Zuidoost Nederland: Robert Crombeecke, 040-2487070 (na 19.00 uur), info@scalemodelfactory

Secretariaat

Jan Willem Stokkers
Roekstraat 17
8916 AL LEEUWARDEN
058-2154004
jwstokkers@live.nl

Redactie

Jan van Veen
Tafelbergstraat 21
2021 SN HAARLEM
023-5256794
janvanveen33@kpnplanet.nl

Kees Blijleven
Korbeellaan 9
1852 BK HEILOO
072-5334893
fam.c.blijleven@quicknet.nl

Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en/of afbeeldingen is toegestaan na (schriftelijke) toestemming van de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor evenuele onjuistheden of omissies in de tank en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan haar geleverde kopij. Zij behoudt zich het recht voor ingezonden stukken zonder opgave van redenen te weigeren, in te korten of inhoudelijk te wijzigen.